Informacja w sprawie organizacji zajęć Szkółki Szachowej MOK

Informujemy, że zajęcia Szkółki Szachowej MOK zostają wznowione w dniu 7 września b.r. Odbywać się one będą w budynku MOK-u przy ul. Łubieńskiego

z zachowaniem dotychczasowego podziału na grupy zajęciowe (dni tygodnia, pory zajęć oraz osoby instruktorów pozostają te same).

Ze względu na sytuację pandemiczną wprowadzone zostaną daleko idące obostrzenia sanitarne (w rozporządzeniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którego gestii pozostają instytucje kultury w tym gnieźnieński MOK są one znacznie bardziej restrykcyjne niż np. obostrzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Jednym z ważniejszych ograniczeń będzie limit osób, które mogą jednorazowo znajdować się w sali zajęciowej (np. w sali 301 – 5 osób, w galerii na I piętrze – 8 osób). Dlatego ściśle przestrzegana będzie maksymalna ilość uczestników poszczególnych grup. Nie będzie już np. możliwości migracji uczestnika w ramach grup tzn. zmiany dnia zajęć w zależności od pojawiających się na bieżąco zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dziecka. Mamy nadzieję, że znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy wyrażą ochotę udziału w zajęciach szkółki

Sporym ograniczeniem będzie też maksymalna liczba osób mogąca wziąć udział w piątkowym cyklu turniejów GP ELPOS-PRYMUS-MOK, które stanowią integralny element wyszkolenia prowadzonego w ramach działań Szkółki Szachowej MOK. Będą się one mogły odbywać wyłącznie w sali widowiskowej MOK, w której limit uczestników wynosi 21 osób. Dlatego uczestniczyć w nich będą mogły wyłącznie osoby będące aktywnymi uczestnikami Szkółki Szachowej MOK, którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie (przypominamy, że odpłatność za wszystkie zajęcia w MOK ma charakter właśnie składek członkowskich, czyli uiszczana jest do 10. dnia każdego miesiąca, niezależnie od tego czy uczestnik brał udział w zajęciach, czy też w dzienniku zajęć odnotowano w danym miesiącu jego absencję).

Informujemy, że więcej szczegółowych informacji podamy na początku września po szkoleniu BHP dla instruktorów w zakresie wprowadzanego reżimu sanitarnego (planuje się m.in. pomiar temperatury ciała uczestników, dezynfekcję rąk, noszenie maseczek, wietrzenie sal itd.). Dlatego prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.